Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zasady zwrotów i reklamacji

Zasady zwrotów i reklamacji

§1. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 30 dni od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
a) Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
b) Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
2. W pozostałych przypadkach można odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu sklepu justoffice.pl
4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. 
Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny i następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§2. Reklamacja - niezgodność świadczonej usługi z umową
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie: danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru będącego rzeczą, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
5. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca na swój koszt dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§3. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń.
1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
b) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§4. Gwarancje
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu gwarancji, w przypadku jej udzielenia na oznaczone Towary przez Sprzedawcę, producenta lub dystrybutora.
2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
3. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
4. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Towaru. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.


Aktualizacja: kwiecień 2024 r.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu